نکته گرامری در ارتباط با صفات عالی (Superlative Adjectives)

نکته گرامری در ارتباط با صفات عالی (Superlative Adjectives)

برای بیان کمترین، قبل از صفت، The least را می آوریم، مثلا Intelligent یعنی باهوش، اگر بخواهیم بگوییم “کم هوش ترین” باید بگوییم: “The least intelligent”.

دانلود فیلم

درباره نویسنده

دکتر سونیا شجاع

Theme Settings